Студентська рада

Загальні положення


1. Студентське самоврядування (далі – СС) в коледжі зв’язку та інформатизації при ОНАЗ ім. О. С. Попова створено з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав, сприянню гармонійного розвитку особистості студента, формування у нього навичок організатора, керівника. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються:

 • Законом України «Про вищу освіту»;
 • чинним законодавством;
 • рішенням Міністерства освіти і науки України, Державної адміністрації зв’язку та наказами ректора ОНАЗ ім. О. С. Попова та директора коледжу зв’язку та інформатизації;
 • Положенням коледжу;
 • правилами внутрішнього розпорядку коледжу;
 • Положенням про Раду СС коледжу;

3. Органи Ради СС створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського самоврядування коледжу.

4. Органи студентського самоврядування користуються всебічною  підтримкою і допомогою адміністрації коледжу у вирішенні питань: забезпечення приміщенням, обладнанням, документацією та оргтехнікою.

5. Перелік повноважень органів студентського самоврядування визначається цим  Положенням й узгоджується з адміністрацією коледжу.

6.  Органи Ради СС зобов’язуються дотримуватися правил поведінки на засіданнях.

Правила поведінки Ради студентського самоврядування під час засідань


 • члени ради СС зобов’язані бути присутніми та не запізнюватися на кожне засідання;
 • якщо член ради СС не буде присутній на засіданні за поважною причиною, то він зобов’язанний заздалегідь  попередити про це голову ради СС або його заступника;
 • члени ради СС зобов’язанні дотримуватися основних правил поведінки під час засідань;
 • глави секторів ради СС зобов’язані представляти звіт по зробленій на протязі місяця роботі;
 • представники груп забов’язані повідомляти всіх членів своєї групи про вирішення важливих питань радою СС.

Основні завдання Ради студентського самоврядування:


 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів;

 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва зі студентами інших закладів та молодіжними організаціями;
 • безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;
 • координація діяльності старостату;
 • контроль за навчальною та трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх правопорушення;
 • залучення студентів до художньої самодіяльності;
 • проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК (клуб веселих та кмітливих), посвяти в студенти, випускних вечорів;
 • пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживання ними алкоголю, наркотиків, палінню та ін.

Структура та організація студентського самоврядування1. Студентське самоврядування здійснюється на рівня академічної групи, гуртожитку, коледжу.
2. Віщим органом Ради СС є загальні (звітні) збори, на яких приймається Положення про Раду СС, обирається Рада СС, визначається її структура і термін повноважень, заслуховується звіт.
3. До Ради СС входять представники студентів коледжу з кожної групи з необмеженою кількістю, (при умові – право на голос має тільки один представник з групи),  які обираються відкритим голосуванням на загальних зборах студентів терміном на один навчальний рік,
4. Кількість студентів самоврядування необмежена.
5. В компетенцію загальних зборів входить:

 • розробка та контроль за виконанням плану роботи на рік;
 • визначення основних напрямків діяльності та задач Ради СС;
 • створення головних та допоміжних комісій Ради СС та зупинення їх повноважень;
 • затвердження внутрішніх документів, регулюючих діяльність головних секторів  та допоміжних комісій Ради СС;
 • введення та виведення студентів зі складу студентського самоврядування;
 • внесення в положення необхідних змін та доповнень;
 • рішення про припинення діяльності студентів Радою СС;
 • рішення з  інших питань діяльності Ради СС;

6. Голова виконавчого органу Ради СС відповідного рівня – визначає пріоритетні напрямки діяльності, визначених загальними зборами;

 • скликає щомісячні та позачергові загальні збори членів Ради СС чи окремих його членів;
 • затверджує внутрішні документи Ради СС;
 • організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності виконавчого органу Ради СС;
 • представляє інтереси студентської громади;
 • може брати участь у роботі секторів Ради СС та секторів коледжу;
 • делегує свої повноваження заступнику;
 • забезпечує організацію проведення загальних зборів або конференції студентів;
 • ініціює проведення позачергових загальних зборів або конференцій;
 • має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації коледжу та органів Ради СС для здійснення своєї діяльності;
 • має права й обов’язки, передбачені Положенням про Раду СС у коледжі.

7. Припинення повноважень голови Ради СС може здійснитися по рішення загальних зборів членів Ради СС чи за власним бажанням.

8. Секретар Ради СС виконує такі обов’язки:

 • інформує студентів про наступне засідання студради;
 • веде протоколи засідань;
 • веде облік виконання рішень;
 • відповідає за документообіг;
 • пояснює порядок голосування по питанням, котрі виносяться на голосування;
 • забезпечує встановлений порядок голосування і права членів Ради СС на участь у голосуванні;
 • підраховує голоси та підводить підсумки голосування.

9. Казначей Ради СС займається:

 • справами, пов’язаними з фінансами Ради СС, а саме збір та розподіл (керуючись рішенням студради). Також казначей повинен звітуватися кожен місяць на загальних засіданнях студради.

10. В разі невиконання обраною Радою СС своїх обов’язків можуть бути скликані позачергові загальні збори студентів коледжу для перевиборів, за ініціативою не менш ніж десяти відсотків членів  Ради СС.

11.  Робочим органом  Ради СС є Рада СС,  яка має сектори, члени яких входять до самої Ради СС:

 • учбово-виховний сектор;
 • культурно-масовий сектор;
 • житлово-побутовий сектор;
 • інформаційний сектор;
 • спортивний сектор;

12. Функції учбово-виховного сектору:

 • організація розвитку наукової та соціальної діяльності студентів;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • забезпечення і захист прав студентів;
 • організація взаємодопомоги;
 • робота із студентами по попередженню правопорушень (вивчення Положення, наказів Міністерства освіти і науки України, зустріч з працівниками правоохоронних органів, участь в роботі дисциплінарної комісії);
 • проведення волонтерських акцій, присвячених допомозі дітям-сиротам, інвалідам, малозабезпеченим сім’ям, вчителям, котрі вийшли на пенсію, чи через хворобу,  які не мають змоги виконувати свої обов’язки;
 • організація серед студентів заходів, направлених на їх оздоровлення.

13. Функції культурно-масового сектора:

 • організація дозвілля студентів;
 • організація розвитку культурної діяльності студентів;
 • організація та проведення масових заходів;
 • організація відвідування музеїв, театрів, виставок;
 • організація зустрічей з цікавими людьми, письменниками, ветеранами та ін.

14. Функції житлово-побутового сектора:

 • захист інтересів студентів коледжу;
 • сприяння в  створенні необхідних соціально-побутових умов в стінах коледжу та в його корпусах;
 • допомога  у проведенні ремонтів приміщень гуртожитку;

15. Функції інформаційного сектора :

 • слідкує за подіями в коледжі та  своєчасно інформувати про переможців та досягненнях у зазначеній сфері діяльності;
 • своєчасне забезпечення студентів інформацією щодо конференцій, семінарів, акцій, культурних та соціальних заходів;
 • залучення студентів до роботи над проектами, які здійснює  Рада СС;
 • організація проведення стінних газет до свят (урочистих подій та дат);
 • організація та випуск газети;
 • організація взаємодії з кореспондентами газет, радіо та телебачення та ін.;
 • проведення соціологічних досліджень серед студентів.

16. Функції спортивного сектора:

 • сприяння розвитку фізичної культури серед студентів;
 • організація в проведенні спортивно-масових заходів.

17. Засідання Ради СС проводиться один раз на місяць, де кожен керівник сектору звітує за виконану роботу протягом поточного року. Таке засідання вважається чинним, якщо на них присутні не менш двох третин від числа обраних до його складу членів.

18. Виконавчий орган приймає рішення простою більшістю голосів.

19. Вирішення питань відбувається за допомогою відкритого голосування.

20. Кожна група має один голос. Голосу не має голова Ради СС, секретар та студенти, які є керівниками секторів  Ради СС.

21. В разі нерівності голосів, голова Ради СС має право на вирішальне слово.

 

Права органів студентського самоврядування


1. Органи Ради СС мають право :

 • обирати і бути обраними до будь-якого сектору Ради СС;
 • отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію,  необхідну для виконання своїх завдань;
 • звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації коледжу стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу та отримувати відповіді щодо порушених питань;
 • вести конструктивний діалог з адміністрацією коледжу щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділі, органів Ради СС, якщо вони порушують права студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України «Про звернення громадян», вимагати реагувати на скаргу згідно з чинним законодавством;
 • делегувати представників до Всеукраїнської студентської Ради при Міністерстві освіти та науки Украйни;
 • брати участь у засіданнях педагогічної Ради коледжу, стипендіальної комісії, дисциплінарної комісії;
 • органи Ради СС можуть співпрацювати з органами Ради СС інших навчальних закладів та молодіжними організаціями (діяльність яких не має політичного або релігійного характеру);
 • клопотати про заохочення та стягнення студентів;
 • розповсюджувати інформацію та пропагувати свою мету та ідеї.

2. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» представники Рада СС та первинних профспілкових організацій студентів мають право брати участь у роботі колегіальних органів вищого навчального закладу та його структурних підрозділів.

3. Рада СС користується іншими правами, передбаченими законом України.

Обов’язки членів Ради студентського самоврядування

 


Органи Ради СС повинні :

 • виконувати вимоги дійсного положення та рішень Ради СС;
 • порушувати проблеми студентів перед адміністрацією;
 • не пропускати зібрання Ради СС без поважної причини;
 • активно сприяти діяльності Ради СС;
 • забезпечувати виконання студентами своїх обов’язків;
 • забезпечувати захист прав та інтересів студентів за їхніми зверненнями;
 • пропагувати здоровий спосіб життя;
 • доводити до відома студентів свої рішення, забезпечувати та контролювати їх виконання;
 • координувати та контролювати роботу секторів та комісій органів Ради СС;
 • не менше одного разу на  місяць звітувати про свою роботу на загальних зборах студентів. 

Умови і порядок вступу до членів студентського самоврядування та виходу з них


 • Членом Ради СС може бути обраний кожен студент коледжу, що володіє необхідними моральними, етичними та діловими якостями.
 • Рішення про вступ до складу Ради СС приймається на загальних зборах членів Ради СС шляхом відкритого голосування.
 • Припинення членства в Раді СС може відбутися за заявою представника навчальної групи про небажання брати участі роботі Ради СС.
 • Припинення членства в Раді СС може відбутися за рішенням Ради СС про невиконання членом вимог даного Положення та прийнятих на себе зобов’язань по відношенню до  Ради СС.
 • Припинення членства в Раді СС може відбутися при втраті статусу студента коледжу зв’язку та інформатизації ОНАЗ ім. О. С. Попова.

 

Права та обов’язки адміністрації коледжу щодо взаємодії з органами Ради студентського самоврядування


1.  Адміністрація коледжу має право :

 • отримувати інформацію про діяльність органів Ради СС (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність);
 • скликати позачергові загальні збори чи конференцію студентів у випадках недотримання органами Ради СС статуту вищого навчального закладу та  Положення про органи Ради СС коледжу;
 • брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи Ради СС (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів, тощо);

2. Адміністрація вищого навчального закладу зобов’язана :

 • створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів Ради СС: забезпечити приміщенням, обладнанням, відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, Інтернетом, тощо;
 • інформувати органи Ради СС про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності студентів коледжу;
 • надавати за можливості інформаційну підтримку для розвитку Ради СС у коледжі.